All the anagrams of okie.

define okie

Okie Define Okie at Dictionary.com
Okie definition, a term used to refer to a migrant farm worker from Oklahoma or nearby states, especially one who moved westward during the Great Depression.

Okie Definition of Okie by Merriam-Webster
Define Okie: a native or resident of Oklahoma; a migrant agricultural worker; especially : one from Oklahoma in the 1930s.

Okie - definition of Okie by The Free Dictionary
Often Offensive Slang A migrant farm worker from the south-central United States, especially one seeking work in the West or Southwest during the 1930s and ...

What does Okie mean? Okie Definition. Meaning of Okie ...
This Slang page is designed to explain what the meaning of Okie is. The slang word / phrase / acronym Okie means... . Online Slang Dictionary. A list of slang ...

Okie dictionary definition Okie defined - YourDictionary
a migratory agricultural worker, esp. one who migrated west from Oklahoma or other areas of the Great Plains because of drought, farm foreclosure, etc., in the ...

Okie Definition of Okie in English by Oxford Dictionaries
Definition of Okie - a native or inhabitant of Oklahoma.

Okie definition and meaning Collins English Dictionary
Okie definition: an inhabitant of Oklahoma Meaning, pronunciation, translations and examples.

Okie (noun) American English definition and synonyms Macmillan ...
Define Okie (noun) in American English and get synonyms. What is Okie (noun)? Okie (noun) meaning, pronunciation and more by Macmillan Dictionary.

The word letters
The word okie uses 4 letters.

The letters used in okie

E I K O anagram solver >

okie related words
okies
Direct anagrams of okie

4 spelling changes that would make English easier

eiko ekoi ieko ioke keio keoi koei koie oike okei

Word scramble of okie

eiko ikoe koei oeik More >
Click here to see more Word scramble.

Add one letter to the 'EIKO' letters

A Add - aoike kioea oakie oikea
B Add - boeki boike eboki keibo kobie
C Add - cokie
D Add - dokie ikedo keido kideo kodei kodie koide okedi
P Add - koepi koipe kopie okiep pokie
R Add - ekori eriko iorek keiro kerio kiore koeri korei korie oerik okeri reiko rieko
S Add - iokes isoke keiso kieso koies koise kosei kosie okies osiek seiko seoki soike sokei
T Add - keoti koite kotei kotie okite teiko tieko toike tokei
U Add - eikou
V Add - kovie
Y Add - keiyo kiyoe kyoei yokie
Z Add - keizo kiezo ozeki zokei

Short words found in okie

kik ikk oei ok oki eke iek oo koo eoi ek ioo ioe kio ki ik ooi eii ioi oii oi kko More >

Words starting with okie

okies okiep okien okieffe okiek okience okiee okiestra

More >

Words ending in okie

allowedcookie hookie kookie dokie chookie arookie cokie mookie ookie stookie

More >

Words containing okie

hokypokies dokies cookiesi spookies bookies wookiepedian spookier rokietnica frookies smokiest

More >

Changing letters in a word. okie

Find definitions of okie words online.

google.com
wiktionary.org
wikipedia.org
merriam-webster.com

Random words:
socaldemocrat arbalist gascoine deerner reversifier alegations archeologii